‹ back

Jieqiong Xia

Date of birth | 27.08.1990
Origin | Tianjin, China
Contact | jieqiong.xia@hotmail.com
Resume

Studies: Bachelor in Mathematics, Karlsruhe Institut of Technolgy